Selecteer een pagina

Hergebruik van installaties

Hergebruik van installaties voor een Circulaire bouw

Door de beperkte duur van huurcontracten is een technische installatie (koeling, ventilatie, elektrische installatie) veelal nog niet afgeschreven of verouderd als de een winkelpand van Huurder wisselt. Toch zijn ze ook vaak niet onderdeel van het verhuurde vastgoed. Met een goede inspectie vooraf en goede engineering is het vaak goed mogelijk om bestaande installaties in nieuwe plannen te verwerken. Het zijn meestal de zichtcomponenten die in het ontwerp moeten worden ingepast, de techniek erachter is niet altijd bepalend in de keuze voor behouden of vervangen.

Het onderzoek splitst zich meestal in twee onderdelen:

  • boekenonderzoek (logboeken, onderhoudshistorie, recente inspecties)
  • Technische opname

Hierbij worden de volgende zaken bekeken:

  • de leeftijd van de installatie
  • het recente onderhoud en onderhoudshistorie
  • de aanpasbaarheid van de installatie aan het nieuwe ontwerp
  • kansen voor toekomstig onderhoud
  • het bieden van een veilige werkplek conform de Arbo-wetgeving
  • de conformiteit van de installatie aan de huidige wet- en regelgeving; eisen voor brandveilig gebruik, eisen van de verzekering

Inspectie BMI sprinkler

Op basis daarvan wordt een advies uitgebracht of hergebruik haalbaar is en wat de toekomstverwachting qua onderhoud en kosten zijn. De kansen oor het toekomstig onderhoud zijn een niet te vergeten onderdeel: soms zijn bepaalde typen installaties storingsgevoelig of zijn bepaalde onderdelen niet meer verkrijgbaar van de oorspronkelijke leverancier. Ook is het belangrijk om of de installatie in de nieuwe situatie nog voldoet aan wet- en regelgeving, ook als deze nog niet is ingevoerd.

Case voor hergebruik

In dit voorbeeld in het centrum van Wijnegem, België is geadviseerd om de installatie in stand te houden voor de ventilatie en koeling, inclusief de inpandige warmtewisselaar die op gevoed wordt vanuit het winkelcentrum. Afgezien van de duidelijke voordelen van hergebruik voor duurzaamheid levert dit ook een besparing van ca. 40 k op. De installatie is hier minder dan 5 jaar oud en voldoet prima aan de hedendaagse eisen. De uitblaasroosters worden vervangen in opnieuw in een nieuw plafond verwerkt. De hoofdverdeelinstallatie voor de elektra is ook herbruikbaar en ook de kabelgootstructuur wordt gehandhaafd. Hiervoor maken we vaak aparte sloop- en demontagetekeningen op basis van de aanvangssituatie. Het deel wat dan is behouden voor hergebruik tekenen we in in de nieuwe situatie.

Tekening hergebruik installaties

hergebruik installaties
De aannemer al druk bezig met de opbouw en dan is in de uitvoering een goede coördinatie is daarbij belangrijk: wat moet wel gesloopt worden en wat niet. En wat moet aangeheeld worden voordat het plafond bijvoorbeeld opnieuw gemaakt kan worden.
En voor bijvoorbeeld nieuwe aansluitingen in wanden en meubilair moet vastgelegd worden op welke hoogte ze aangelegd moeten worden, en of er een contactdoos of een kabel benodigd is.
 
coördinatie van installaties

As Built documentatie en revisiedossier

Na oplevering wordt er op basis van de gerealiseerde installatie opnieuw een inspectie gedaan. Een nieuwe of uitgebreide  elektrische installatie dient per definitie gekeurd te worden. Een volledig nieuwe dient op alle punten gekeurd te worden, een aangepaste steeksproefgewijs.
Deze inspecties kunnen een bestaand uit  een opleverkeuring, NEN 1010 of 3140, een Inbedrijfsstellingsrapportage van een koelgasinstallatie (logboek) of Scios inspectie.  Hierbij worden dan ook de verplichte nieuwe logboeken vervaardigd. 
Om te beoordelen of het project voldoen aan de Arbowetgeving en eisen voor een goede werkplek kan een lichtmeting verricht worden. Als onderdeel van een risicobeheersplan, als het vastgoed langere tijd ongebruikt is geweest,  kan een Legionellameting en Legionellabeheersplan opgesteld worden.
Het As Built-dossier wordt met tekeningen, inspectierapporten en logboeken aangeleverd zodat de nieuwe onderhoudscyclus gedocumenteerd kan starten.NEN 1010 3140 NEN 1010 Opleveringrapport
hergebruik installaties

We build success for

Let’s start building your success.Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!