Wie is verantwoordelijk onder de Wet Kwaliteitsborging (WKB)?

De rolverdeling bij de Wet Kwaliteitsborging veranderd. Maar hoe zit dat nu precies? Wie heeft welke verantwoordelijkheid? En hoe kun je dat dan invullen?

Wet kwaliteitsborging? WKB?

Met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) in Nederland is op 1 januari 2024 de verantwoordelijkheid voor  het voldoen aan de nieuwe Omgevingswet (Bouwbesluit) naar de opdrachtgever en aannemer verschoven. Ook de verplichting om te documenteren en aan te tonen dat voldaan wordt aan de uitgangspunten van de Omgevingswet/BBL ligt daarmee aan de opdrachtgevende en uitvoerende kant.

Opdrachtgevers worden verplicht een kwaliteitsborger aan te stellen, die toeziet dat in diverse fases van de realisatie van het bouwwerk aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan. De aannemer is verplicht de documentatie die is voorgeschreven in het borgingsplan aan te leveren. De wijziging in de Omgevingswet zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheid méér bij de aannemer ligt en minder bij de opdrachtgever.

Is de WKB nu al voor mij van toepassing?

Op dit moment vallen commercieel vastgoed, bedrijfspanden, kantoren en winkels voor een groot deel nog niet onder de Wet Kwaliteitsborging (WKB). Maar dit komt wél en het is goed om er op voorbereid te zijn. Het kan wel dat een project dat nu de ontwerpfase start, straks wél onder de WKB valt. En dan geeft het zekerheid en comfort dat het  project is voorbereid op de WKB.

Rollen en verantwoordelijkheden

Hierin zijn twee rollen: de wettelijke kwaliteitsborger die het aangeleverde dossier toetst, en de interne kwaliteitsborger die het dossier voor de wettelijke kwaliteitsborger maakt. NewArmstrong heeft een interne kwalteitsborger in huis om dossier samen te stellen.

Om het proces te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat de processen rond de Wet Kwaliteitsborging geen negatieve invloed op de opleverdatum en openingsdatum hebben wil je als opdrachtgever dat verschillende rollen binnen dit proces in samenwerking opgepakt worden.
Zonder dat iets tussen wal en schip valt. Als opdrachtgever wil je tenslotte dat je winkel of kantoor op tijd in gebruik genomen mag worden.

NewArmstrong kan een project wat onder de WKB getoetst wordt integraal aanpakken, inclusief de kwaliteitsborging.

 • Onze projectmanager kan de aanvraag, bouwmelding en gereedmelding voor de opdrachtgever verzorgen.
 • Onze architecten zijn verantwoordelijk voor het ruimtelijk ontwerp en de technische uitwerking van het bouwplan. Daar ligt de verantwoordelijkheid of het ontwerp voldoet aan de wet- en regelgeving.
 • Om het dossier dan goed aan de wettelijke kwaliteitsborger aan te bieden kan onze interne Kwaliteitsborger het dossier in samenwerking met de architect (een interne of externe architect) en de aannemer samenstellen. Dan kan NewArmstrongj al beoordelen of het voldoet en daarmee de ingebruikname mogelijk maakt.
 • De toets van de Wettelijke kwaliteitsborger is dan alleen nog de formele toets, niet de inhoudelijke toets.

Onderstaand overzicht laat zien de rolverdeling is in dit proces en waar NewArmstrong een rol kan vervullen. Daarmee zijn voor de de opdrachtgever alle taken en verantwoordelijkheden ingevuld.

Schema rollen en verantwoordelijkheden WKB

Hoe is de verantwoordelijkheid bedoeld?

 • Onafhankelijke kwaliteitsborgers controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers. Hierin is de Interne Kwaliteitsborger degene die het dossier samenstelt. De Wettelijke Kwaliteitsborger is de toetsen die finale goedkeuring geeft.
 • De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.
 • De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken.
 • Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Na invoering van de Wkb keert de notaris het geld aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
 • Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

 

Aansprakelijkheid en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Maar hoe zit dit dan met aansprakelijkheden?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zorgt voor een versterkte positie van opdrachtgevers van bouwprojecten. Het gaat bijvoorbeeld om de aansprakelijkheid als er na de bouw iets mis blijkt te zijn. Het Burgerlijk Wetboek (BW) is daarvoor aangepast.

Aansprakelijkheid aannemer

Een aannemer is aansprakelijk voor gebreken aan bouwwerken die bij de oplevering niet zijn ontdekt (artikel 7:758, lid 4 BW). Het maakt daarbij niet uit of:

 • de opdrachtgever de gebreken had moeten ontdekken bij de oplevering
 • de gebreken zichtbaar of onzichtbaar waren bij de oplevering
 • het om een professionele opdrachtgever of een particuliere opdrachtgever gaat

Uitgangspunt is dus dat alle gebreken onder de aansprakelijkheid van de aannemer vallen. Dat was vóór de Wet kwaliteitsborging anders. Toen gold alleen artikel 7:758, lid 3 BW. Toen was de aannemer niet aansprakelijk voor de gebreken die de opdrachtgever ‘redelijkerwijs had moeten ontdekken’.

Conclusie

De Wet Kwaliteitsborging is nu nog niet van toepassing op commercieel vastgoed, winkels, kantoren en bedrijfspanden. Maar dit komt er wel aan. De belangen van de opdrachtgever zijn goed vertegenwoordig en vastgelegd in de WKB, maar de rollen zijn wel veranderd. Het is verstandig hier naar vooruit te kijken zodat de hele keten van opdrachtgever, projectmanager, architect en aannemer op elkaar is afgestemd om de goedkeuring van de Wettelijke Kwaliteitsborger te verkrijgen.Dat is bepalend voor de ingebruikname.

Vragen over een integrale aanpak onder de WBK? Neem contact op en we gaan graag in gesprek over de mogelijkheden.

wet kwaliteitsborging wkb

We build success for

Let’s start building your success.Feel free to contact us.

Justus Slaakweg
Leidsevaartweg 1
2106 NA Heemstede
+31 88 007 2600

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!